پیشونی بندها رو با وسواس زیر و رو می کرد … پرسیدم : دنبال چی می گردی ؟ گفت : سربند یا زهرا ! گفتم : یکیش رو بردار ببند دیگه ، چه فرقی داره ؟ گفت : نه ! آخه من مادر ندارم...

ادامه مطلب ...