رفته بودیم #سخنرانی حاج آقا #خوش_وقت. بعد از سخنرانی دور #حاج_آقا جمع شدیم. مصطفی پرسید: حاج آقا! #ظهور نزدیکه؟ حاج آقا گفت؛ تا شما توی #نطنز چه کار کنید! مصطفی گفت: یعنی ظهور ربط به این داره که ما اون جا چه کار می...

ادامه مطلب ...