گزارش تصویری فعالیت های کانون هنر و رسانه
شهید آوینی هیئت
در راهپیمایی ٢٢ بهمن ٩۶
فیلم برداری هوایی
پوشش خبری
تهیه گزارش
 عکاسی

روابط عمومی هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
همه آمدیم…
چرا که حفظ نظام از اوجب واجبات است.
 روابط عمومی هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
همه آمدیم…
چرا که حفظ نظام از اوجب واجبات است.
 روابط عمومی هیئت روضة الشهداء مهریز شکوه حضور
همه آمدیم…
چرا که حفظ نظام از اوجب واجبات است.
 روابط عمومی هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 عکس هوایی
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 عکس هوایی
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 عکس هوایی
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز

شکوه حضور
 عکس هوایی
 راهپیمایی٢٢بهمن٩۶
کانون هنر و رسانه شهید آوینی
هیئت روضة الشهداء مهریز