دوره مزاج شناسی

با حضور استاد اسماعیلی ازقم

جمعه ٢۴ و ٣۱ فروردین
ساعت ٩ الی ۱٢
مکان: مهریز خانه امام حسینی مولودآباد
تلفن ثبت نام:
۰۹۱۳۵۳۷۵۷۶۸ خواهران
۰۹۱۳۸۵۸۴۹۰۱ برادران