حضور تعدادی از کادر هیئت در نشست طلیعه رشد ٣

“کار باید تشکیلاتی باشد”

دکتر عرب اسدی

موسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی یزد