آیت الله تهرانی:
اگر می خواهید حال خود را هنگام ملاقات حضرت حجّت بدانید ، ببینید در ملاقات با قرآن چه حالی دارید.
اگر مشتاق قرآنید ، امیدوار باشید که مشتاق حضرت حجّت هم هستید.