اکران فیلم به وقت شام

سه شنبه٢٨فروردین ساعت٢۰
مبلغ: ۴۰۰۰ تومان
سینما فرهنگ مهریز
عزیزان می توانند جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرند
۰٩۱٣٨۵٨۴٩۰۱
۰٩۱٣٨۵٧٩٢۴٨